Privacy Policy

Právne podmienky používania webovej stránky SALÓN FOTOGRAFIE

Upozornenie

Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky SALÓN FOTOGRAFIE a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. SALÓN FOTOGRAFIE si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť.

Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto webovú stránku.

Používanie stránok

SALÓN FOTOGRAFIE umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.

Publikovanie informácií, fotografií a iných materiálov na tejto webovej stránke neznamená, že sa týmto poskytujú práva na ich používanie v zmysle predpisov na ochranu autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu SALÓNU FOTOGRAFIE nie je povolené z webovej stránky kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, fotografie, logá, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Neoprávnené používanie informácií a materiálov z tejto webovej stránky v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia.

Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok použitia informácií a materiálov, publikovaných na tejto webovej stránke je potrebné konzultovať s administrátormi SALÓNU FOTOGRAFIE.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ponuke služieb a produktov SALÓNU FOTOGRAFIE, ako aj ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú len informatívny charakter a SALÓN FOTOGRAFIE nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.

Príspevky používateľov

Žiadne materiály, informácie ani ďalšie formy komunikácie používateľov, ktoré budú uverejnené na tejto webovej stránke, sa nebudú považovať za dôverné ani podliehať ochrane obchodného tajomstva. SALÓN FOTOGRAFIE nepreberá ohľadom týchto materiálov, informácií a komunikácie zodpovednosť za ich použitie. Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom. Prepojenie s webovou stránkou SALÓN FOTOGRAFIE umožňuje vytvárať prepojenia na túto webovú stránku aj z iných webových stránok, ale iba v súlade s nasledujúcimi pravidlami a v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Záujemcovia o prepojenie s touto webovou stránkou sú povinní dodržiavať nasledovné pravidlá:

Pravidlá prepájania s webovou stránkou SALÓN FOTOGRAFIE

Akákoľvek webová stránka, ktorá je prepojená s webovou stránkou SALÓN FOTOGRAFIE: • nesmie uvádzať ani naznačovať, že SALÓN FOTOGRAFIE schvaľuje činnosti vykonávané príslušným subjektom alebo jeho produkty, • nesmie zverejňovať alebo rozširovať nepravdivé informácie o produktoch, aktivitách a službách SALÓN FOTOGRAFIE • nesmie používať logo SALÓN FOTOGRAFIE bez predchádzajúceho súhlasu, • nesmie ponúkať obsah, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo hanobiaci ľudí na základe rasy, pohlavia, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo veku

Obchodné informácie Záväzky a povinnosti SALÓNU FOTOGRAFIE v súvislosti s poskytovanými produktmi, službami a činnosťami sa riadia výlučne zmluvnými vzťahmi, na základe ktorých sa poskytujú.

Informácie o autorských právach Copyright © 2012 SALÓN FOTOGRAFIE Všetky práva vyhradené. E-mail: info@salonfotografie.sk